HomeRedaktionPanoramaEinheit, Friede, Menschenrechte – Europas langer Ritt